The Effect of Cooperative Learning Method in the Teaching of GCD-LCM

Fatma CUMHUR, Hülya ELMAS BAYDAR

Abstract


The aim of this study was to examine the effectiveness of teaching the GCD-LCM through cooperative learning. In the study, the quasi-experimental model was used with experiment and control groups. The study samples were 9th grade students who studying a high school in Trabzon and include a total of 41 students: an experimental group of 20 students and a control group of 21 students. While the control group was exposed to traditional teaching methods, the experimental group to the jigsaw I in the cooperative learning method respectively. As a tool of data collection, the achievement test was used as a pre-test and post-test to experiment and control groups. Data were analyzed via t-test. The findings of the study revealed that teaching of GCD-LCM through cooperative learning method triggered mathematical achievement compared to teaching via the traditional method of teaching.


Keywords


İşbirlikli Öğrenme, Ebob-Ekok, Geleneksel Öğretim, Birleştirme I

Full Text:

PDF (Türkçe)

References


Açıkgöz, K. (1993). İşbirliğine Dayalı Öğrenme ve Geleneksel Öğretimin Üniversite Öğrenci-lerinin Akademik Başarısı, Hatırda Tutma Düzeyleri ve Duyuşsal Özellikleri Üzerindeki Etkileri. I. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 25-28 Eylül 1990, Ankara: MEB yayınları, s. 187-201.

Altınok, H. & Açıkgöz, K. Ü. (2006). İşbirlikli ve Bireysel Kavram Haritalamanın Fen Bilgisi Dersine Yönelik Tutum Üzerindeki Etkileri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30:21-29.

Avcı S. & Fer S. (2004). Birleştirme II Tekniği İle Oluşturulan İşbirliğine Dayalı Öğrenme Ortamının Öğrenciler Üzerindeki Etkisi: Kartal Mesleki Eğitim Merkezi’nde Bir Durum Çalışması. Eğitim ve Bilim Dergisi, 29 (134), 61-74.

Avşar, Z. & Alkış, S. (2007). İşbirlikçi Öğrenme Yöntemi ‘Birleşme I’ Tekniğinin Sosyal Bilgiler Derslerinde Öğrenci Başarısına Etkisi. İlköğretim Online, 6(2), 197-203.

Aziz, Z. & Hossain, A. (2010). A comparison of cooperative learning and conventional teaching on students’ achievement in secondary mathematics. Procedia Social and Behavioral Sciences, 9: 53–62.

Baki, A. (2008). Kuramdan Uygulamaya Matematik Eğitimi. Ankara, Harf Eğitim Yayıncılık.

Bilgin, T. (2004). İlköğretim Yedinci Sınıf Matematik Dersinde (Çokgenler Konusunda) Öğrenci Takımları Başarı Bölümleri Tekniğinin Kullanımı ve Uygulama Sonuçları. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, XVII (1), 19-28.

Bilgin, T. & Akbayır, K. (2002). İşbirlikli Öğrenmenin Dizi ve Serilerin Öğretimindeki Etkili-liği. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, ODTÜ, Ankara.

Bozkurt, O., Keskin, A., Orhan, A. T., & Mazi, A. (2008). Fen ve teknoloji dersinde işbirlikli öğrenme yönteminin akademik başarıya etkisi. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2, 63-78.

Capar, G. & Tarim, K. (2015). Efficacy of the Cooperative Learning Method on Mathematics Achievement and Attitude: A Meta-Analysis Research. Educational Sciences: Theory & Practice, 15(2): 553-559.

Çepni, S. & Akyıldız, S. (2008). Öğretim İlke Ve Yöntemleri. Trabzon, Celepler Matbaacılık.

Doymuş, K., Şimşek, Ü. & Şimşek, U. (2005). İşbirlikçi Öğrenme Yöntemi Üzerine Derleme: I. İşbirlikçi Öğrenme Yöntemi ve Yöntemle İlgili Çalışmalar. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(1), 59-83.

Doymuş, K., Şimşek, Ü. & Bayrakçeken, S. (2004). İşbirlikçi Öğrenme Yönteminin Fen Bilgisi Dersinde Akademik Başarı Ve Tutuma Etkisi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 1(2).

Felder, R. M & Brent, R. (2007). Cooperative Learning. In Active Learning: Models from the Analytical Sciences, ACS Symposium Series, Vol. 970, Chapter 4, pp. 34–53.

Gelici, Ö. & Bilgin, İ. (2007).İşbirlikli Öğrenme Tekniklerinin Öğrencilerin Cebir Öğrenme Alanındaki Bşarı, Tutum ve Eleştirel Düşünme Becerilerine Etkileri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi.

Gök, T. & Sılay, İ. (2008). Fizik Eğitiminde İşbirlikli Öğrenme Gruplarında Problem Çözme Stratejilerinin Öğrenci Başarısı Üzerindeki Etkileri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34: 116-126.

Gökkurt, B., Dündar, S., Soylu, Y., ve Akgün, L. (2012). The Effects of Learning Together Technique Which is Based on Cooperative Learning on Students’ Achievement in Mathematics Class. Procedia - Social and Behavioral Sciences 46: 3431 – 3434.

Johnson, D. W., & Johnson, R. T. (1996). Cooperation and the use of technology. Handbook of research for educational communications and technology: A project of the Association for Educational Communications and Technology, 1017-1044.

Karasar, N. (2005). Bilimsel Araştırma Yöntemi. 15.Baskı, Nobel Yayın Dağıtım, An-kara.

Kılıç, R. (2007). Webquest Destekli İşbirlikçi Öğrenme Yönteminin Matematik Dersindeki Tutum ve Erişiye Etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Osmangazi Üniversitesi, Es-kişehir.

Milli Eğitim Bakanlığı [MEB]. (2009). Özel Alan Yeterlilikleri. Matematik Komisyonu 2. Dönem Raporu.

Milli Eğitim Bakanlığı [MEB]. (2011). Ortaöğretim Matematik Dersi (9, 10, 11, 12. Sınıflar) Öğretim Programı, Ankara.

Özdemirli, G. (2011). İşbirlikli Öğrenme Yönteminin Öğrencinin Matematik Başarısı ve Matematiğe İlişkin Tutumu Üzerindeki Etkililiği. Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi, Adana.

Özsoy, N. & Yıldız, N. (2004). İşbirlikli Öğrenme Yönteminin İlköğretim 7.Sınıf Matematik Öğretiminde Öğrenci Başarısı Üzerine Etkisi. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 3(3), Article 7.

Poyraz, S. (2006). İlköğretim fen bilgisi öğretiminde işbirlikli öğrenme yönteminin kullanıldığı eğitim ortamlarında başarıyı ölçmede çoktan seçmeli testlerin diğer testlere göre etkile-ri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 14(2), 497-502.

Roger, T. & Johnson, D. W. (1994). An overview of cooperative learning. In Thousand, J., Villa, A. & Nevin, A. (Eds), Creativity and Collaborative Learning; Brookes Press, Balti-more.

Sarıtaş, E. (1999). İlköğretim I. Devrede İşbirlikli Öğrenme Yöntemi İle Geleneksel Öğrenme Yöntemlerinin Başarılı ve Başarısız Öğrenciler Üzerindeki Etkisi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(6), 97-104.

Slavin, R. E. (1988). Cooperative Learning and Student Achievement. Educational Leadership, 46(2), 31-33.

Slavin, R. E. (1991). Synthesis of Research of Cooperative Learning. Educational leadership, 48(5), 71-82.

Slavin, R. E. (1996). Research on cooperative learning and achievement: What we know, what we need to know. Contemporary educational psychology, 21(1), 43-69.

Slavin, R. E. (2010). Co-operative learning: what makes group-work work?. The Nature of Learning, 161.

Şimşek,Ü., Doymuş, K., Doğan, A., Karaçöp, A. (2009). İşbirlikli Öğrenmenin İki Farklı Tekniğinin Öğrencilerin Kimyasal Denge Konusundaki Akademik Başarılarına Etkisi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 29, Sayı 3, 763-791.

Tanışlı, D. & Sağlam, M. (2006). Matematik Öğretiminde İşbirlikli Öğrenmede Bilgi Değişme Tekniğinin Etkililiği. Egitimde Kuram ve Uygulama, 2(2), 47-67.

Tarım, K. & Artut, P. D. (2007). Kubasık Kümelerde Problem Çözme Çalısmalarının Rutin Olmayan Problem Çözme Düzeylerine Etkisi. 16. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 5-7 Eylül, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Tokat.

Varank, İ. & Kuzucuoğlu, G. (2007). İşbirlikçi öğrenmede birlikte öğrenme tekniğinin öğren-cilerin matematik başarılarına ve işbirliği içinde çalışma becerilerine etkisi. İlköğretim Online, 6(3), 323-332.

Yılmaz, M. (2007). Görsel sanatlar Eğitiminde İşbirlikçi Öğrenme. Kastamonu Eğitim Dergisi, 15(2), 747-756.

Yılmaz, A. (2001). İşbirliğine Dayalı Öğrenme; Etkili Ancak İhmal Edilen ya da Yanlış Kul-lanılan Bir Metot. Milli Eğitim Dergisi, 150, 46-50.

Yüksel, A., Avcı, S., Alpan, M., Doğan, S. (2013). Karma öğrenmeye dayali öğretim ortaminin öğrencilerin öğrenmelerine ve sosyal becerilerine etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi Cil:21 No:3 961-984.

Ünlü, M. & Aydıntan, S. (2011). İşbirlikli Öğrenme Yönteminin 8. Sınıf Öğrencilerinin Ma-tematik Dersi “Permütasyon ve Olasılık” Konusunda Akademik Başarı ve Kalıcılık Düzey-lerine Etkisi. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,12(3):1-16.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.Creative Commons License  
 Kastamonu Eğitim'de yayınlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.