Cilt 25, Sayı 5 (2017)

Eylül-2017

Tüm sayı

Tüm sayıyı göster veya indir PDF(Tam Sayı)

İçindekiler

İşbirlikli Öğrenme Yönteminin Ebob-Ekok Konusu Öğretimindeki Etkililiği PDF
Fatma CUMHUR, Hülya ELMAS BAYDAR
İlköğretim Kurumlarında Görev Yapan Müdürlerin Denetim Görevlerini Yerine Getirme Düzeylerinin İncelenmesi PDF (English)
Yüksel GÜNDÜZ
Mobil Öğrenme Yönetim Sisteminin Öğrenenlerin Akademik Başarısı ve Tutumları Üzerindeki Etkilerinin incelenmesi PDF
Mithat ELÇİÇEK, Ferhat BAHÇECİ
Kariyer Araştırma Öz-Yeterliliği Ölçeği- Türkçe (KAÖYÖ-T): Türkçeye Uyarlama Çalışması PDF
Serkan Volkan SARI, Hikmet YAZICI, Mustafa ŞAHİN
Ergenlerde Sosyal Kaygı ve Bağlanma Stilleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi PDF
Gülin YAZICI ÇELEBİ
ilköğretim okullarında örgütsel iklim ve bu iklimin öğretmenlerin iş doyumları üzerindeki etkileri PDF
Aydın BALYER, Kenan ÖZCAN
Öğretmen Adaylarının E-İçerik Geliştirme Becerilerinin Değerlendirilmesi PDF
Ebru POLAT, Ahmet TEKİN
Öz düzenleme Faaliyetleri ile Zenginleştirilmiş Araştırma-Sorgulamaya Dayalı Öğretim Stratejisinin Kavramsal Anlamaya ve Akademik Öz yeterliğe Etkisi PDF
Kadriye KAYACAN, Mahmut SELVİ
Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik (STEM) Eğitimi Tutum Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlanması PDF
Hülya YILMAZ, Melike YİĞİT KOYUNKAYA, Fulden GÜLER, Selcen GÜZEY
8. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Kaygı Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi PDF
Mehmet AYDIN, İsmail KESKİN
Duyu Eğitiminin Otistik Çocukların Alıcı Dil Gelişimine Etkileri PDF
Sunay YILDIRIM DOĞRU, Duygu ÇETİNGÖZ
Kolb’un Öğrenme Döngüsü’nün Biyoloji Dersinde Uygulanmasıyla İlgili Deneysel Bir Çalışma PDF
Munise Handan GÜNEŞ
Öğretmenlerin Öz-Yeterlik Algıları İle Öğretme-Öğrenme Anlayışları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi PDF
Gürbüz OCAK, İjlal OCAK, Damla KUTLU KALENDER
Lise Öğrencilerinin Bireysel ve Grup Argümanlarının Kalitesinin Karşılaştırılması PDF
Ayşe YALÇIN ÇELİK
Bilişsel Tanı Modelleriyle Yabancı Dil Öğretiminde Öğrencilerin Eksiklerinin ve Bilişsel Profilinin Belirlenmesi PDF (English)
Tahsin Oğuz BAŞOKÇU, Didem KOŞAR
Çalışma Yapraklarıyla Cebir Öğretiminin Öğrenci Başarısına Etkisi PDF
Ahmet IŞIK, Elif ÇELİK
Ortaokul Matematik Öğretmen Adaylarının Matematiksel İletişimleri, Matematik ve Pedagoji Bilgileri PDF
Tangül KABAEL, Ayla ATA BARAN
Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri İle Özyetkinlik Beklentisi ve Kişilik Özellikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi PDF
Subhan EKŞİOĞLU, Sinem TARHAN, Hicran ÇETİN GÜNDÜZ
Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Kültürel Zeka Düzeyleri Ve Çok Kültürlü Eğitime Yönelik Tutumları PDF
Fatma YAŞAR EKİCİ
Jigsaw Entegre Edilmiş Probleme Dayalı Öğrenme Yönteminin Öğrencilerin Fen Motivasyonu, Sosyal Beceri Ve Okula Karşı Tutumlarına Etkisi PDF
Emre YILDIZ, Ümit ŞİMŞEK, Feyza YÜKSEL
Okulda Üniversite Modeli: Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Kesir Bilgisi Gelişiminden Yansımalar PDF
Utkun AYDIN
Okul Öncesi Fen Eğitiminde Model Kullanımı PDF (English)
Ayşe YENİLMEZ TÜRKOĞLU
Fen Bilgisi Öğretmenliği Ve Fizik Bölümü Öğrencilerinin Astronomiye Yönelik Tutumlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi PDF
Mustafa Zafer BALBAĞ, Alaattin ERDEM
Ortaokul Öğrencilerine Müfredat Dışında Uygulanan Bazı Biyoteknoloji Etkinliklerinin Bilimin Doğası Görüşleri ve Biyoteknoloji Bilgilerine Etkisi PDF
Elif SÖNMEZ, Murat PEKTAŞ
Argümantasyon Uygulamalarına Katılan Öğretmen Adaylarının Küçük Grup Tartışmalarına İlişkin Görüşleri PDF
Esra KABATAŞ MEMİŞ
Ortaokul Öğrencilerinin İnsanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişme Konusu Dersinde Hissettiği Duyguların, Yaşadığı Sorunların Ve Düşüncelerin Belirlenmesi PDF
Mehmet Akif HAŞILOĞLU, Hatice Betül YAĞCIOĞLU


http://www.Kefdergi.com

 

ULUSLARARASI BİLİMSEL HAKEMLİ DERGİDİR.

TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı

 tarafından taranmaktadır.

 


Creative Commons License  
 Kastamonu Eğitim'de yayınlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.